En què consisteix?

Els mentors/es (estudiants universitaris que porten a terme aquest projecte) acompanyen periòdicament un nen/a per tal que conegui diferents espais de la ciutat, llocs d’oci i de diversió, àmbits de producció cultural, etc. Tot plegat es fa amb la pretensió d’accelerar el  seu procés d’integració. Fins avui s’han anat  incrementant el nombre d’universitaris que participen en el projecte, així com el nombre d’infants en mentoria, que ja sobrepassen el centenar. El programa té un gran suport institucional, que prové tant de la Universitat com de les instàncies polítiques de la ciutat i del país.

 

logo udg.jpg

El projecte a la Universitat de Girona

 

Partint de les finalitats del “Nightingale Project” el curs 2005-06 la Universitat de Girona va portar a terme una prova pilot a comarques de Girona, concretament a la localitat d’Olot. Des d’aleshores es va dissenyar un projecte basat en una xarxa innovadora i integrada de relacions, pràctiques i dinàmiques entre estudiants de la Universitat de Girona i alumnes d’origen estranger de centres educatius amb l’objectiu d’aportar un suplement als esforços de les entitats i administracions que treballaven per l’atenció a la ciutadania nouvinguda i la cohesió social.

Els objectius estratègics del Projecte eren i continuen essent en la dimensió més concreta:

  • afavorir la integració cultural, social i lingüística dels alumnes d’origen estranger (mentorats)
  • col·laborar activament en les estratègies d’èxit acadèmic dels mentorats
  • fer créixer les expectatives formatives i educatives dels mentorats
  • donar formació en l’àmbit de la diversitat cultural als estudiants universitaris (mentors)
  • sensibilitzar la comunitat universitària en l’àmbit de la diversitat cultural
  • dotar a la Fundació de Girona Universitat i Futur d’un projecte propi, distingit i reconegut que treballi activament l’acollida de la població estrangera, la igualtat, la cohesió  i la inclusió social.

El Projecte Rossinyol és un projecte d’acció  i de sensibilització social que aporta als municipis els recursos més valuosos de la universitat: coneixement per una banda,  i un equip humà al servei de l’acollida, per l’altra.

 

El Projecte Rossinyol, que actualment  (2016) porta deu edicions (comptant amb l’any de prova pilot), s’ha anat vertebrant a redós de dues branques en diàleg costant: per una banda, el projecte de mentoria basat en l’acció voluntària d’estudiants universitaris de totes les facultats de la UdG i per l’altra, l’establiment d’una línia de recerca sobre mentoria que abraça tant l’àmbit nacional com l’internacional. Aquesta línia, tal com explicarem més endavant,  compta amb un reconeixement notable i té una posició destacada en el sí de la Xarxa Europea Nightingale (Nightingale Mentoring Network) que gestiona i controla la qualitat del projecte “Nightingale” a tot Europa.

 

Actualment, el Projecte Rossinyol es concep com un projecte de responsabilitat social de la de la Fundació Girona Universitat i Futur adreçat als municipis de les comarques gironines.

 

Fins el moment actual hi ha hagut un creixement lent, sostingut i sostenible que ha fet possible passar amb èxit de 5 a 130 mentorats , de 5 a 130 mentors,  de 10 a 19 centres de primària atesos, d’1 a 16 IES, de cobrir 1 ciutat a cobrir-ne 12 i a ser present a totes les comarques gironines. En el transcurs d’aquest període, el Projecte Rossinyol ha esdevingut un projecte de referència reconegut a Catalunya, Espanya i en el context europeu.

 

 

Per als cursos vinents la voluntat és estudiar l’extensió del programa a a altres viles, escoles i centres de secundària de les comarques gironines. Si esteu interessats en el projecte, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic: rossinyol@udg.edu